<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
  วิสัยทัศน์ (vision)
 
       
    โรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์) บริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ในชั้นเรียนเพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา และก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนด้วยความภาคภูมิใจ
 
 
 
พันธกิจ (Mission)
 
     
       ๑. พัฒนาคุณภาพการศึกษาให้ได้ระดับตามมาตรฐานการศึกษา  
       ๒. จัดการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นและมุ่งสู่ความเป็นสากล  
       ๓. ส่งเสริมการพัฒนาเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นบุคคลที่มีความรู้คู่คุณธรรม  
       ๔. ส่งเสริมความเข้มแข็งในระบบการบริหารจัดการศึกษาของโรงเรียนบ้านแม่คำ(ประชานุเคราะห์)  
       
 
 
 
เป้าประสงค์ (Goal)

 
     
       ๑. ผู้เรียนทุกคนเป็นคนดี มีคุณธรรม มีคุณภาพตามหลักสูตร และมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน  
       ๒. จัดหลักสูตรตอบสนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น การศึกษาอาชีพ และมุ่งสู่ความเป็นสากล  
       ๓. ครูทุกคนมีการพัฒนาสู่เส้นทางครูมืออาชีพ และจัดกระบวนการเรียนรู้โดยใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology) ในชั้นเรียน  
       ๔. มีการบริหารและจัดการศึกษาโดยใช้หลักธรรมาภิบาลการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐาน (SBM) และบริหารงานตามวงจรคุณภาพของเดมมิ่ง (PDCA)  
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
 

 

 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘  l  maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com