โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงรายเขต 3 
เลขที่ 1 หมู่ 98 ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย 57240