<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
 

นายสมเพชร ปันซางคอน
ผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 

นายนิพนธ์ พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางอำไพ เอี่ยมอุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุรางค์  ซาวคำเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางพรรณงาม มานพภาพ
ครู ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 

นางทิพวรรณ อิ่่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางณัชริน สิทธิตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางแสงเดือน ชัยปัญหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา
ครู ชำนาญการ
 
 

นางกัลยา สิทธิ์ประเสริฐ
ครู ชำนาญการ
 
 

นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
 
 
 
 

นางสาวนริศรา โกเสนตอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ นานา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางรุ่งอรุณ  นะที
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
ครู
 
 
 
 
 
 

นายปฏิภาณ นาดี
ครู
 
 

นายวันมงคล กุณา
ครู
 
 

นางสาววิไลพร เสี่ยงกุศล
ครู
 
 

นางอรยา สุขมาก
ครู
 
 
 
 
 
 

นายพงษ์นรินทร์  เกิดกูล
เจ้าหน้าที่ ICT Talent
 
 


นางสาวศิรินันท์ ชาวบ้านกร่าง
ครูพี่เลี้ยงเด็กพิการร่วม

 
 


นางสาวปิยพร  ก้อนแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 


นางสาวรัศมิ์ดารา  เกิดแก้ว
ครูอัตราจ้าง

 
 
           
 

 
 
 

นายณัฐพล สุยะเสาร์
นักศึกษาฝึกประสบการณ์
 
 

นายไพฑูรย์  สุธรรมมะ
พนักงานช่างไม้ ๕
 
     
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com