<< เรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี นักเรียนมีวินัย ใส่ใจสิ่งแวดล้อม เพียบพร้อมคุณธรรม<<
 
         
 
 

นายณรัฐนันทน์ ทะระมา
ผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
     
 
 

นางอันติกา บุษรากุล
รองผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
           
 
 

นายนิพนธ์ พรหมจันทร์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางอำไพ เอี่ยมอุไร
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุรางค์  ซาวคำเขต
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางพรรณงาม มานพภาพ
ครู ชำนาญการ
 
 
 
 
 
 

นางทิพวรรณ อิ่่นแก้ว
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางณัชริน สิทธิตัน
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางแสงเดือน ชัยปัญหา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสุดาภรณ์ อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 

นางสาวศิริพร คำพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นายบรรเจิด อินสุพรรณ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางฉัตรนภา รักพงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นายพชรวรรษ จอมโนนเขวา
ครู ชำนาญการ
 
 
           
 
 

นางสาวจริญญา ภิระบรรณ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวนริศรา โกเสนตอ
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางสาวเยาวลักษณ์ นานา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 

นางรุ่งอรุณ  นะที
ครู ชำนาญการพิเศษ
 
 
           
 
 
 
 

นางรจเรศ ฤทธิมนตรี
ครู ชำนาญการ
 
 

นายศักดิ์นรินทร์ มูลชัยยะ
ครู
 
 

นายปฏิภาณ นาดี
ครู
 
 

นายวันมงคล กุณา
ครู
 
 
 
 
 
 

นางสาวนิจจารีย์ โพธิกัน
ครู
 
 

นางอรยา สุขมาก
ครู
 
     
           
 
 


นางรัตติยา  คันธิยะ
ครูอัตราจ้าง (วิกฤติ)

 
 


นางนิตยา  มูลประเสริฐ
ครูอัตราจ้าง

 
 

นายสุริยพงศ์  ปิ่นแก้ว
ครูอัตราจ้าง
 
 


นางสาวกิตติวรา  ชัยโย
ครูอัตราจ้าง

 
 
           
 

 
 
 


นางสาวณัฐพร แลเชอะ
นักศึกษาฝึกประสบการณ์

 
 


นางสาวปิยะพร ก้อนแก้ว
เจ้าหน้าที่ธุรการ

 
 

นายไพฑูรย์  สุธรรมมะ
พนักงานช่างไม้ ๕
 
   
 


 
โรงเรียนบ้านแม่คำ (ประชานุเคราะห์) ตำบลแม่คำ อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย ๕๗๒๔๐
โทรศัพท์ ๐-๕๓๗๗-๙๐๐๐  l  โทรสาร ๐-๕๓๖๖-๕๐๕๘ l maekham@hotmail.com
Webmaster :: บรรเจิด อินสุพรรณ :: yochikong@hotmail.com